Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. VECO-BET Sp. z o.o. zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
3. Zaleca się, aby reklamowany Towar był odpowiednio zapakowany i oznaczony, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
5. VECO-BET Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez VECO-BET Sp. z o.o. uzupełniony formularz, na adres siedziby VECO-BET Sp. z o.o. ul. Kościuszki 25 lok 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki , przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
8. Jeżeli w wyniku uznania przez VECO-BET Sp. z o.o. reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, VECO-BET Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
5. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, VECO-BET Sp. z o.o. na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez VECO-BET Sp. z o.o. przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, VECO-BET Sp. z o.o. wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, VECO-BET Sp. z o.o. będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma VECO-BET Sp. z o.o., naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
7. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z VECO-BET Sp. z o.o. umowy sprzedaży,
- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a VECO-BET Sp. z o.o.
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a VECO-BET Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.
4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr .

_______________________________________________________________________________________

Formularz zwrotu towaru. Należy wydrukować, wypełnić i po podpisaniu załączyć do towaru objętego zwrotem.

pobierz      formularz_zwrotu_Artline_Beton

______________________________________________________________________________

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Potrzebujesz czegoś nietypowego lub większej ilości? A może chcesz zrealizować swój indywidualny pomysł? Skontaktuj się z nami biuro@artline-beton.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl