Warunki gwarancji Artline Beton

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI                    

Przedmiotem gwarancji są wyroby z betonu architektonicznego dystrybuowane pod marką  ARTLINE BETON zwaną dalej Dystrybutorem. Dystrybutor gwarantuje Odbiorcy jakość swoich produktów oraz ich zgodność z parametrami przedstawionymi w Kartach Technicznych produkt

§1

Gwarancja dotyczy produktów w pierwszym gatunku, a uprawnienia z jej tytułu przysługują pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie.

§2

Dystrybutor udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

§3

Każdy kupujący/odbiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Warunkami Gwarancji w momencie zakupu. Aktualne warunki gwarancji udostępnione są na stronie internetowej www.artline-beton.pl

§4


Dystrybutor odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, w szczególności za wady:
- wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców
- powstałe w trakcie procesu technologicznego
- wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie Normy według których są produkowane.

§5


Odbiorca i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z parametrami technicznymi wyrobu i specyfikacją materiału jakim jest beton architektoniczny.

§6


Odbiorca i Kupujący przyjmują do wiadomości, że przedstawione cechy w specyfikacji materiału lub karcie produktu są naturalną właściwością elementów z betonu architektonicznego, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją i brakiem roszczeń z nimi związanych.

§7

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń, na które Dystrybutor nie ma wpływu, a powstały w wyniku:

 • niewłaściwego składowania oraz transportu produktów jeżeli ta część transportu jest organizowana przez Odbiorcę.
 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu przez firmę kurierską. Przesyłki przez nas wysyłane są zawsze ubezpieczone. Proszę pamiętać, by podczas odbioru przesyłki sprawdzić jej stan i w razie wystąpienia uszkodzeń spisać protokół szkodowy z kurierem. Kurier wie jak należy postąpić w przypadku wystąpienia uszkodzeń. Protokół uszkodzenia spisany z firmą kurierską jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 • niewłaściwego i nieprawidłowego przechowywania, przygotowania, montażu, demontażu i eksploatacji (w tym uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania Kupującego, Użytkownika lub Instalatora/Montażysty),
 • niewłaściwego użytkowania, zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • wyroby, na których Kupujący dokonał przeróbek,
 • wykonywanie prac montażowych w nieodpowiednich warunkach pogodowych,
 • niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji,
 • skutków przechowywania materiału w miejscu, w którym warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na parametry materiału (np. w miejscu o dużej wilgotności lub nasłonecznieniu),
 • uszkodzeń powstałych na skutek używania agresywnych środków czystości lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem,
 • stosowania środków odladzających na bazie soli takich jak NaCl, CaCl, MgCl2 oraz innych środków wchodzących w reakcje z betonem odbarwień i plam powstałych na materiale niezabezpieczonym impregnatem do betonu zgodnie z zaleceniami producenta, a powstałych w trakcie montażu lub eksploatacji,
 • skutków błędu użytkowania bądź montażysty, a także zdarzeń losowych i atmosferycznych.

Reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady również:

 • pory i odkryte kruszywo na powierzchni bocznej wyrobów (raki), nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów,
 • ubytki betonu będące efektem eksploatacji i naturalnego zużycia betonu,
 • różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia które są cechą charakterystyczną wyrobów z betonu architektonicznego,
 • efekty wizualne i tolerancje wymiarowe opisane w specyfice materiału, karcie technicznej,
 • wahania kolorystyczne wyrobów spowodowane w szczególności: specyfikacją materiału jakim jest beton architektoniczny, naturalnymi odchyleniami kolorystycznymi surowców: kruszyw, piasku i cementu pojawienie się wykwitów wapiennych zróżnicowaniem warunków eksploatacyjnych zabrudzeniami nanoszonymi w trakcie eksploatacji drobne spękania skurczowe i naprężeniowe,

§8


Gwarancja nie obejmuje kosztów materiałów pomocniczych, materiałów montażowych, kosztów montażowych, kosztów usunięcia i innych kosztów poniesionych przez Odbiorcę.

§9


Odbiorca i Kupujący jest zobowiązany zgłosić wady widoczne przed użyciem i montażem Dystrybutorowi. W wypadku nie poinformowania Dystrybutor ma prawo odmówić gwarancji.

§10


W przypadku zabudowania produktów z wadami widocznymi przed zabudową, Dystrybutor nie ponosi kosztów związanych z ich wymianą.

§11


Dystrybutor nie ponosi kosztów wynikających z czasu załatwiania reklamacji, jakie poniósł Odbiorca.

§12


Dystrybutor może odmówić realizowania zobowiązań gwarancyjnych gdy wada nie obniża wartości produktu lub jeżeli Odbiorca wiedział o wadzie w chwili zakupu.

§13


Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi Dystrybutora niezwłocznie po ujawnieniu wady

§14


Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie do Dystrybutora na adres mailowy: biuro@artline-beton.pl następujących dokumentów: pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego opisującego reklamowaną wadę, faktury zakupowej lub paragonu od Dystrybutora, zdjęć reklamowanego towaru ukazujących wadę czy zniszczenie.

§15


Dystrybutor zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania w/w kompletu dokumentów reklamacyjnych, a jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin reklamowanych wyrobów termin ten wynosi do 21 dni.

§16


W przypadku uznania przez Dystrybutora zasadności reklamacji, Dystrybutor ustala z Odbiorcą termin i sposób usunięcia wady poprzez naprawę, wymianę uszkodzonych elementów lub ich przecenę, bądź inny sposób załatwienia reklamacji.

§17


Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§18

W przypadku dalszej odsprzedaży produktów ARTLINE BETON należy udostępnić niniejsze warunki gwarancji swoim Odbiorcom.  

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Potrzebujesz czegoś nietypowego lub większej ilości? A może chcesz zrealizować swój indywidualny pomysł? Skontaktuj się z nami biuro@artline-beton.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl