Regulamin Sprzedaży

 

REGULAMIN Sprzedaży sklepu internetowego

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.artline-beton.pl jest:

 

VECO-BET Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 25 lok 13
(w dalszej części zwana VECO-BET Sp. z o.o.)

NIP:8222383891, REGON: 387562258, KRS: 0000869838


Telefon: 500 155 746


Adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@artline-beton.pl

Rachunek bankowy Santander: 25 1090 2590 0000 0001 4725 6702

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym VECO-BET Sp. z o.o.
Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta), który podejmuje działania zmierzające do nabycia produktów/usług oferowanych przez Sklep

Użytkownik - należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub osobę prawną nieposiadjącą osobowości prawnej, która odwiedza witryny skupione w ramach Sklepu
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub  osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany w dalszej części także „Klientem”)
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej
Rzeczoznawca – specjalista posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności płyty betonowe, donice betonowe, akcesoria wykończenia wnętrz
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi
Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z Towaru i jego konserwacji
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do VECO-BET Sp. z o.o. na którym nastąpiło złożenie Zamówienia przez Kupującego
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj, liczbę Towarów oraz ich cenę;

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
  2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
  3. Głównym przedmiotem działalności VECO-BET Sp. z o.o. jest sprzedaż płyt z betonu architektonicznego, donic betonowych oraz akcesoriów do wykończenia wnętrz, które to Towary zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
  4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
  5. Składane na stronie Zamówienia na Towary prezentowane przez VECO-BET Sp. z o.o. stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez VECO-BET Sp. z o.o. w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta na email Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia. Do czasu otrzymania potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia. Na potwierdzenie zamówienia VECO-BET Sp. z o.o. ma 3 dni robocze. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia zamówienie zostanie anulowane. VECO-BET Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu realizacji Umowy, potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia wątpliwości. Brak możliwości kontaktu z Klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia VECO-BET Sp. z o.o do odstąpienia od Umowy.
  6. VECO-BET Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były jak to najbardziej zgodne z rzeczywistością. Ze względów technicznych umieszczone zdjęcia Towarów, mogą w rzeczywistości różnić się jednak kolorem, strukturą, itp.
  7. Sposób korzystania z Towaru określa Dokument informacyjny, dołączony do każdego Towaru, który określa także zasady jego konserwacji.
  8. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru
  9. Konsument może porozumieć się z VECO-BET Sp. z o.o., za pośrednictwem telefonu (a), poczty elektronicznej e-mail (b) oraz korespondencji bezpośrednio na adres siedziby spółki:
  a) 500 155 746
  b) biuro@artline-beton.pl
  c) ul. Kościuszki 25 lok 05-300 Mińsk Mazowiecki
  10. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z VECO-BET Sp. z o.o., ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.
  11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
  12. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  13. Prawem właściwym dla skutków wynikających z korzystania z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z powyższych okoliczności rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym Zamówieniu.
  3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty Zamówienia.
  4. Koszt dostawy zawsze podawany jest w podsumowaniu Zamówienia na podstawie wielkości oraz wagi sprzedawanych produktów oraz rodzaju przewoźnika i formy płatności, w zależności od wyboru formy dostawy przez Kupującego,.
  5. VECO-BET Sp. z o.o. honoruje następujące formy płatności:
  a) płatność przelewem na rachunek bankowy VECO-BET Sp. z o.o. (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu).
  6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy VECO-BET Sp. z o.o.”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy VECO-BET Sp. z o.o. podając w tytule przelewu: Zapłata za: [NUMER ZAMÓWIENIA]. Płatność powinna nastąpić nie później niż do 7 dni roboczych od dnia otrzymania mailowego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku zapłaty Zamówienie uważa się za anulowane.
  7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. oraz PayU.
  8. Rachunek za Zamówienie (faktura VAT lub faktura do paragonu) wysyłane są drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail (w formacie PDF) oraz są dostępne do pobrania w linku zawierającym aktualny status Zamówienia dołączany do maili informacyjnych. Klient składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na otrzymanie faktury lub faktury do paragonu drogą mailową. 
  9. Wybierając formę dostawy w koszyku Zamówienie przekształca się automatycznie w zapytanie ofertowe. Zamówienie choćby opłacone z góry, z jedną wymienionych form dostawy, nie będzie realizowane do czasu przesłania do Klienta oferty z finalną ceną Zamówienia oraz jej akceptacji oraz zapłaty w całości przez Klienta.
  10. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z kartą techniczną produktu oraz instrukcją montażu (informacje znajdujące się w zakładce ZAŁĄCZNIKI na karcie produktu) i przyjmuje do wiadomości, że nie zastosowanie się do instrukcji oraz brak użycia dedykowanej chemii montażowej może skutkować nieprawidłowym montażem płyt, w tym pękaniem, wyginaniem oraz innym uszkodzeniem materiału, za które VECO-BET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia VECO-BET Sp. z o.o. przyjmuje Zamówienia drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę. Odpowiedź ze strony VECO-BET sp. z o.o. nastąpi nie później niż 3 dni od złożenia zamówienia.
  2. Złożone przez Klienta Zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie podanym na karcie produktu, od dnia potwierdzenia Zamówienia.
  3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
  4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
  5. VECO-BET Sp. z o.o. obowiązany jest dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizycznych i prawnych.
  6. Po zawarciu z Kupującym umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez VECO-BET Sp. z o.o. wydany.
  7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od VECO-BET Sp. z o.o., zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, a odstąpieniem od złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych. Za opóźnienia wynikłe z dostawie Towarów, opóźnienia w transporcie, itp., VECO-BET sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, jednak zobowiązuje się informować Kupującego o wszystkich opóźnieniach, które są mu wiadome.
  8. Kupujący przy złożeniu Zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego Zamówienia.
  9. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego Zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie, za które VECO-BET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

WYSYŁKA TOWARU

 1. Kupiony Towar, dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu Zamówienia jako adres dostawy i tylko w dni robocze.
  2. Dostarczenie Towaru do Kupującego jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „Sprzedaż towarów”.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wad Towaru oraz Kupujący zobowiązany jest niezwłoczne, nie później niż następnego dnia, poinformować o tym VECO-BET Sp. z o.o. drogą mailową.
  4. Wysyłka Towaru po opłaceniu Zamówienia, nastąpi niezwłocznie. Termin wysyłki Towaru jest uwarunkowany dostępnością Towaru w magazynie VECO-BET Sp. z o.o., firmy kurierskiej, itp., które to okoliczności są niezależne od VECO-BET Sp. z o.o.
  5. VECO-BET Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Towary wolne od wad.
  6. Czas dostawy Towaru następuje zgodnie z terminami realizacji określonymi przez Kuriera.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z VECO-BET Sp. z o.o. bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby VECO-BET Sp. z o.o.) w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy (14 dni) należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
  2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
  3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez VECO-BET Sp. z o.o., który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
  4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby VECO-BET Sp. z o.o., z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
  5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby VECO-BET Sp. z o.o.
  6. VECO-BET Sp. z o.o. dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
  7. VECO-BET Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
  8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru VECO-BET Sp. z o.o. lub przekazania go osobie upoważnionej przez VECO-BET Sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  10. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres wskazany przez VECO-BET Sp. z o.o. chyba że VECO-BET Sp. z o.o. upoważniło konkretna osobę do jego odbioru.
  11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  12. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w punkcie. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  13. VECO-BET Sp. z o.o. informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej.
  14. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku sprzedaży Towaru realizowanego/produkowanego po złożeniu Zamówienia przez Klienta, zgodnie z jego indywidualnym Zamówieniem, gdy VECO-BET Sp. z o.o. nie posiada takich Towarów w magazynie tj.:
  - płyty betonowe,

  - donice betonowe,
  - doniczki betonowe,
  - inne produkty, które wytwarzane są wyłącznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta na dany produkt. 

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
  2. VECO-BET Sp. z o.o. zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT na czas trwania okresu odpowiedzialności VECO-BET Sp. z o.o. z tytułu rękojmi,
  3. Reklamowany Towar musi być odpowiednio zapakowany i oznaczony, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy i jaka wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądanie Kupującego.
  5. VECO-BET Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę. Koszty powołania i opinii Rzeczoznawcy ponosi VECO-BET sp. z o.o.
  6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Klientem.
  7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez VECO-BET Sp. z o.o. uzupełniony formularz, na adres siedziby VECO-BET Sp. z o.o. ul. Kościuszki 25 lok 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
  8. Jeżeli w wyniku uznania przez VECO-BET Sp. z o.o. reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, VECO-BET Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
  5. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, VECO-BET Sp. z o.o. na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez VECO-BET Sp. z o.o. przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu środków, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, VECO-BET Sp. z o.o. wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, VECO-BET Sp. z o.o. będzie uprawniony do naliczania opłat za przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma VECO-BET Sp. z o.o., naliczanej za każdy dzień przechowania.
  7. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
  2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
  - do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z VECO-BET Sp. z o.o. umowy sprzedaży,
  - do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a VECO-BET Sp. z o.o.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a VECO-BET Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.
  4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zbieranych za pośrednictwem Strony, jest VECO-BET sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25/13, NIP:8222383891, REGON: 387562258, KRS 0000869838.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://artline-beton.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Aby Klient otrzymał status „Stałego Klienta” Sklepu Internetowego, musi dokonać rejestracji na stronie www.artline-beton.pl
2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Każdy Użytkownik ma możliwość pobrania niniejszego Regulaminu, który znajduje się pod adresem: www.artline-beton.pl

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. VECO-BET sp. z o.o. przewiduje możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, o czym zobowiązuje się informować na stronie internetowej: www.artline-beton.pl

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 01.09.2022

 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Potrzebujesz czegoś nietypowego lub większej ilości? A może chcesz zrealizować swój indywidualny pomysł? Skontaktuj się z nami biuro@artline-beton.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl